Tinh dầu tràm Giáo Vượng
Thái Thủy, Lệ ThủyHuyện Lệ ThủyQuảng Bình

Chi tiết liên hệ số điện thoại: 0345 731 539; email: dautramgiaovuong@gmail.com