Làm sao để tham gia ocop?

Bạn có thể nộp đơn và đăng ký tại ủy ban nhân dân!

Quy trình tham dự ocop

Bạn có thể tham khảo thông tin ở link ocop.quangbinh.gov.vn/gioi-thieu/3